ثبت نام

image

شرکت در همایش برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد
با پرداخت هزینه ثبت‌نام شرکت کنندگان از مزایای:
داوری مقالات
دریافت مقالات و صوت و تصویر مطالب همایش
پذیرایی و نهار
و گواهینامه پایان دوره بهره‌مند خواهند شد.