image

شرکت کنندگانی که موفق به پرداخت هزینه شرکت در همایش نشده اند از طریق لینک زیر می توانند هزینه را پرداخت کنند.