دکتر میثم محمدامینی

ستاد پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري دانشگاه شهید بهشتی

گروه آموزشی: تاريخ و فلسفه علم و فناوري
شماره تماس: 29905459