دکتر ابراهیم آزادگان

ریاست گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف