دکتر معصومی همدانی

دبیر علمی

استاد پیشکسوت تاریخ علم و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی