دکتر امیر احسان کرباسی زاده

مدیرگروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

رایانامه: amir_karbasi@yahoo.com

تلفن: 66405445-021